Bygglovsritningar

Fackmässigt utförda bygglovsritningar

Bygglovsritningar är de viktigaste handlingarna i en bygglovsansökan. Det är här det syns hur bygget är tänkt att genomföras och beslutet om bygglov grundas på bygglovsritningarna. Det är därför mycket viktigt att de är välgjorda och tydliga. En ritning måste vara skalenlig och får därför aldrig ritas i perspektiv.

Bygglovsritningar måste alltid vara fackmässigt utförda. Därför är det alltid rekommendabelt att du anlitar oss när du är i behov av en bygglovsritning. Ibland kan en arkitekt vara inblandad i arbetet, kan vara bra om man vill ha ett funktionellt och estetiskt tilltalande resultat.

Bygglovsritningar – mer information

All ritningar ska lämnas in till kommunen i två exemplar. De ska skannas i och får därför inte vara större än A3. De ska vara gjorda med svarta linjer på vitt papper.

Här de olika delar som ska ingå när man lämnar in bygglovsritningar:

  • Situationsplan. Den ska visa samtliga tomter på tomten ovanifrån. Det ska tydligt framgå vilken del som ska byggas till eller vilken byggnad som ska byggas eller rivas. Avståndet till vägar, tomtgränser och närliggande byggnader ska också anges i situationsplanen.
  • Fasadritningar. Denna ska visa byggnaden från alla fyra håll. Tänk på att den klara byggnaden ska se ut som ritningen. Finns det exempelvis inga fönsterfoder på ritningen så kommer det inte att finnas några sådana på den färdiga byggnaden.
  • Planritning. Här ska huset visas ovanifrån i genomskärning. Fönster och dörrar ska synas tydligt. Bärande väggar ska markeras med en kraftig linje och väggar som ska tas bort med streckade linjer.
  • Sektionsritning. Här ses byggnaden från sidan i genomskärning. Här visas bland annat taklutning, hur huset ansluter till marken och rumshöjder.
  • Ritningshuvud. Här noteras vissa viktiga uppgifter på samtliga ritningar. Bland annat fastighetsbeteckning, vad som ska byggas, skala och skallinjal och datum för uppretande.
Bygglovsritningar som ger dig startbesked för bygget!